månadsarkiv: mars 2024

Årsmöte och Städdagar 2024

Den 4:e/5:e maj är det årsmöte och städdagar
Lördagen 4:e maj

 • 09:00-09:30 – Årsmöte (motioner ska vara inkomna senast 20/4)
 • 10:00-14:00 – Städdag
Söndagen 5:e maj
 • 10:00-14:00 – Städdag
Som medlem i HBIF båtklubb så har man skyldighet att delta på en av städdagarna. Missa in att pricka av dig på listan som finns inne i klubblokalen under dagen. De medlemmar som inte medverkar på någon av städdagarna betalar istället en städavgift på 600kr.

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Mötets behöriga utlysande
3. Dagordningens godkännande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet
6. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2023
7. Föredragning av revisionsberättelsen för 2023
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Valberedningen presenterar förslag till ny styrelse
10. Val ny styrelse
11. Val av valberedning
12. Presentation av avfallshanteringsplan
13. Nytt krav på personnummer i BAS för alla medlemmar
14. Presentation av budget för 2024
15. Fastställande av avgifter (se nedan)
16. Behöriga för bankärenden och firmatecknare 2024
17. Inkomna motioner
18. Övriga frågor
19. Mötes avslutning

Valberedningens förslag

Att välja för 2 år

 • Kassör: Benny Lindqvist
 • Sekreterare: Sten Westberg
 • Ledamot: André Conradsson
 • Suppleant: Magnus Dahlqvist

Sitter kvar 1 år

 • Ordförande: Mikael Trieb
 • Ledamot: Peter Hellberg
 • Ledamot: Oliver Atterflod
 • Revisor: Jan Wentzell?

Avgifter

Förslag: Ökning av medlemsavgifterna med 250kr
 • Liten båtplats 1400 kr inkl medlemsavgift och avgift till ÖBF.
 • Stor båtplats 1600 kr inkl medlemsavgift och avgift till ÖBF.
 • Städavgift 600 kr vid utebliven medverkan på någon av städdagarna.
 • 1000 kr för ej upptagna båtar 1:e december.
 • 500 kr för båtar uppdragna på klubbens gräsmatta som inte är sjösatta till städdagarna.