Stadgar

Hårtorpssjöns Båt- och Intresseförening

(HBIF) Org.nr: 824000-9970

§1 Föreningens namn och målsättning

Föreningens namn är Hårtopssjöns Båt- och Intresseförening. Föreningen är en ideell förening och har som målsättning att förse medlemmar med båtplatser, samt bevara och utveckla den unika miljö som finns vid Hårtorpssjön. Föreningen skall hos kommunala och andra mynigheter bevaka och hävda föreningens intresse.

§2 Medlemskap

Rätt att söka medlemskap har alla som har intresse av föreningens verksamhet och som erkänner dess stadgar och övriga regler, samt är bosatt i Motala kommun.

§2.1 Städdagar

Samtliga medlemmar skall medverka i båtklubbens i båtklubbens gemensamma städdagar. Har man inte möjlighet att deltaga på de gemensamma städdagarna, kan liknande arbete utföras vid annan tidpunkt. Uppfylls inte något av dessa två alternativ tar båtklubben ut en fastslagen avgift.

§2.2 Återtagande av medlemskap tillika båtplats

 • Kan ske om betalning uteblir. Medlem skall påminnas om inbetalning.
 • Kan ske om medlem missköter sitt medlemskap.

Styrelsen beslutar om sådan åtgärd. Beslutet skall motiveras skriftligen och föregås av varning.

§2.3 Uthyrning av ledig båtplats

Medlem kan hyra ut sin egen båtplats. Uthyrningen skall meddelas hamnkaptenen. Rätt till kräftfiske ingår ej då man hyr båtplats.

§2.4 Uppläggning av båtar på Vattugränd

Båtar som upplägges på gräsplan vid Vattugränd skall läggas i före städdagen.

§2.5 Upptagning av båtar

Samtliga båtar skall vara upptagna senast 30/11.

§3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår följer kalenderåret.

§4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var och för sig. Beträffande firmateckning i särskilda ekonomiska ärenden må styrelsen utfärda fullmakt, varvid två personer i föreningen skall verkställa firmatecknigen.

§4.1 Delegering

Styrelsen utser personer som ansvarar för handkassa, löpande drift och underhållsärenden upp till belopp av 10 000kr

§5 Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ och handhar löpande ärenden. Styrelsen består av: Ordförande, kassör, sekreterare samt två övriga medlemmar jämte två suppleanter. Ledamöter bör vara från alla intressegrupper om så är möjligt. Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av två år. Ordförande jämte två ledamöter skall väljas med ett års förskjutning i förhållande till kassör jämte en ledamot. Vice ordförande skall vara utsedd av styrelsen. Suppleanter väljs som första och andra suppleant. Styrelsen är beslutsmässig när tre ledamöter är närvarande. Til styrelseledamot kan endast väljas medlem i föreningen.

§6 Möten

De möten som kan förekomma inom föreningen är: styrelsemöte, årsmöte och extra medlemsmöte.

§6.1 Styrelsemöte

Styrelsemöte hålls när ordförande eller annan styrelseledamot så anmodar. Vanligtvis hålls fem styrelsemöten per år. Ordföranden kallar till möte senast en vecka före mötet. Suppleanter kallas till styrelsemöte men äger ej rösträtt när ordinarie ledamot är närvarande.

§6.2 Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast den 1/6. Kallelse till årsmöte skall ske två veckor före mötet. Kallelsen skall ske antingen genom direkt skrivelse eller genom annonsering i lokalpressen. Vid årsmötet är följande punkter obligatoriska:

 • Mötets behöriga utlysande
 • Godkännande av dagordningen
 • Val av årsmötets funktionärer (Ordförande, Sekreterare)
 • Val av justeringsmän till årsmötets protokoll (2st)
 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
 • Behandling av revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, gällande för tiden för revisionsberättelsen
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberegare
 • Fastställande av avgifter
 • Behandling av motioner
 • Övriga frågor

§6.3 Extra medlemsmöte

§6.3.1

Styrelsen äger rätt att kalla till extra medlemsmöte när särskilt skäl föreligger

§6.3.2

Styrelsen är skyldig att sammankalla till extra medlemsmöte när skriftlig begäran om detta lämnats av minst fem av föreningens medlemmar. Kallelse till extra styrelsemöte skall ske på samma sätt som till årsmöte.

§7 Ändring och/eller tillägg i stadgar

Ändring av och/eller tillägg till stadgar skall beslutas vid två på varandra förlande möte, varav det ena skall vara årsmötet. Det andra skall vara antingen styrelsemöte eller extra medlemsmöte.

§8 Avgifter

Samtliga avgifter och eventuella taxor som förekommer inom föreningen skall beslutas på årsmötet. Betalning skall ske senast en månad efter att en medlem mottagit inbetalningskort eller faktura. Klubben återköper ej båtplats. Båtplats kan av medlem säljas vidare till ny medlem. Styrelsen meddelas skriftligen om detta.

§8.1 Styrelsens avgifter

Styrelsens ledamöter har förmånen av fria årsavgifter.

§8.2 Förmedling av båtplatser

Styrelsens utsedda hamnskapten ansvarar för att samtliga lediga båtplatser förmedlas till fastställda priser och utifrån rådande kölista.
Priserna är fr.o.m 2008-03-01:

 • Liten båtplats: \textbf{max} 6000 kr
 • Stor båtplats: \textbf{max} 9000 kr

Under en övergångsperiod (2008-03-01 – 2009-12-31) finns möjlighet för medlem att försälja sin båtplats till ett högre pris än de fastställda. Förmedlingen skall även under övergångsperioden (2008-03-01 – 2009-12-31) hanteras av hamnkaptenen. Det är av stor vikt att en köpare av en båtplats under övergångsperioden görs medveten om att efter 2009-12-31 så gäller båtklubbens fastställda priser vid försäljning.

§9 Hedersmedlem

Föreningen kan, efter ett på årsmötet framlagt förslag, till hedersmedlem utse person som på ett särskilt framstående sätt utfört värdefullt arbete för föreningen samt i övrigt främjat dess ändamål. Hedersmedlem äger samma rätt som varje annan medlem i föreningen men är befriad från medlemsavgift.

§10 Motioner/förslag

Motioner och förslag som medlem önskar få behandlat skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§11 Rösträkning/beslut

§11.1

Vid årsmöte och extra medlemsmöte äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

§11.2

Vid styrelsemöte äger varje styrelseledamot en röst, vid ordinarie ledamots frånvaro övergår rösten till tur stående suppleant. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

§11.3

Alla beslut i föreningen fattas med enkel majoritet utom beslut om föreningens upplösande som fattas enligt §14.

§12 Ekonomi

Föreningens policy är att ha god ekonomi, soliditeten ska vara god. All eventuell upplåning till speciella projekt skall beslutas på årsmöte eller extra medlemsmöte.

§13 Föreningens upplösande

Upplösande av föreningen kan endast ske genom beslut vid två på varandre följande möten varvid den ena skall vara årsmötet och det andra ett extra medlemsmöte. Föreningens fasta tillgångar skall fördelas/avyttras enligt på dessa möten fattade beslut, därefter tillfaller föreningens likvida tilgångar till lika delar, de senaste verksamhetsårets betalande medlemmar inklusive hedersmedlemmar. Beslut om föreningens upplösande skall ske med 3/4 majoritet. Övriga beslut i upplösningsärendet fattas med enkel majoritet.


Justering av stadgarna

Stadgarna antagna vid årsmöte den 2008-05-17

Ändrade vid årsmötet 2012-04-28