Ordningsregler

Hårtorpssjöns Båt- och Intresseförening

(HBIF) Org.nr: 824000-9970

Ordningsregler

1. Nyttjandetid och avtal

Hamnplats och uppläggningsplats får utnyttjas under tid som framgår i våra stadgar och under förutsättning att båtplatsägaren följer stadgarna i överenskomna villkor.

2. Avgifter

Avgifter utgår enligt gällande fastställd taxa.
Skulle avgift inte erläggas i rätt tid äger styrelsen att på båtplatsägarens bekostnad undanskaffa båten och båtplatsägarens tillhörande utrustning.

3. Båtplatsägaren åligger

 • att taga del av och följa föreningens gällande ordningsföreskrifter
 • att vid all trafik inom hamnområdet iaktaga varsamhet och nedbringa farten till 3 knop så att skada ej uppstår på anläggning och andra båtar
 • att iakta snygghet och ordning inom hamnområdet
 • att avfall lämnas på avsedd plats
 • att tillse att båt är säkert förtöjd och försedd med erfordeligt antal fendrar och andra anordningar för att inte skada skall uppstå på intilliggande båt och brygga.
 • att vårda och aktsamt begagna hamnens anläggningar och utrustningar
 • att förvara jolle och båtar på därför avsedd plats och att följa hamnkaptenens anvisningar beträffande uppallning
 • att varje båtplatsägare svara själva för renhållningen vid sin båtplats
 • att om hamnkaptenen påfodrar, flytta båten till anvisad plats vid eventuell reperation eller liknande av brygga
 • att själv ombesörja och/eller medverka vid båtens uppläggning och sjösättning
 • att ställa sig vederbörliga myndigheters föreskrifter till efterträdelse
 • att taga del av och följa gällande brand- och säkerhetsföreskrifter

4. Det är båtägaren förbjudet

 • utan hamnkaptenens medgivande överlåta, uthyra eller utlåna båtplats och uppläggningsplats
 • att förvara och lagra annan material inom hamnen än vad som utrymmena är avsedda för
 • att på brygga eller uppläggningsplats förvara eldfarliga vätskor
 • att med båt, jolle eller annan farkost okynnesköra i eller anslutning till hamnen
 • att inom hamnområdet använda båttoalett med direktutsläpp

5. Ansvar

Båt ligger i hamnen helt på båtägarens ansvar. Det åligger båtägaren att hålla erfoderlig försäkrad. Hamnen ansvarar för förtöjningsanordningar i brygga, bryggkätting, bryggsten och bommar. Det är båtplatsägarens skyldighet att omgående anmäla skador på utrustningen. Båtplatsägaren skall för hamnens kunna uppvisa giltig legitimation (medlemskort). Båtplatsägaren ansvarar för att även vederbörande gäster följer hamnens regler och ordningsföreskrifter. Hamn och uppläggningsplats gäller endast för uppgiven båtplatsägare. Båtplatsbyte eller ändrade ägareförhållande skall omgående rapporteras till hamnkaptenen på blankett: "Överlåtelse av båtplats".


HBIF
Styrelsen